Semalt: Google URL Scraper bilen Jadyly URL Scraper-iň arasyndaky tapawut!

URL gyryjy, mazmuny internetden almak, baglanyşyklary ýa-da URL-leri tapmak we iň häzirki interaktiw tehnologiýasy bilen ýok etmek üçin jogapkärdir. Magic URL Scraper we Google URL Scraper, teksti we obýektleriň toplumyny derňemek üçin ulanylýar. Gözleg motory ýaly işleýärler we degişli açar sözleri gözläp URL-ler tapýarlar. Diňe açar söz goýmaly we URL skraperiňize zerur mazmuny ele almaga rugsat bermeli. Soňra mazmuny ýa-da URL-leri CSV ýa-da JSON faýllaryndan göçürip alyp bilersiňiz we awtonom görnüşde ulanyp bilersiňiz. Açar söz gözläniňizden soň, ony täzeden gözlemegiň zerurlygy ýok, sebäbi Google URL Scraper we Magic URL Scraper size islenýän netijeleri awtomatiki berer.

1. Google URL Scraper:

Google URL Scraper, esasan, gözleg motorynyň netijelerini, RSS iýmitlerini we YouTube baglanyşyklaryny gyrmak üçin ulanylýar. Bu gural bilen islendik açar sözüň hiline zyýan bermezden gözläp bilersiňiz we öz blogyňyzyň ýa-da sahypaňyzyň gözleg motory reýtingini gowulandyryp bilersiňiz. Adamlaryň köpüsiniň isleýän zady, kärhanalary ýa-da sosial media hasaplary bilen baglanyşykly URL-ler we Google URL Scraper şol maglumatlary derrew size berýär. Degişli URL-ler gyrylansoň, olary gaty diskiňize aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz, Google Drive ýa-da Box.net-de ýatda saklap ýa-da CSV we JSON-a import edip bilersiňiz. Şübhesiz, bu gural, mümkin boldugyça çalt we täsirli wariantlary sebäpli, Internet Marketing, PPV we CPV Kampaniýasyny indiki derejä çykarmaga kömek edýär. Mundan başga-da, Google URL Scraper, birnäçe gezek basmak bilen çalt we takyk netijeleri bermek arkaly SEO gözlegini we bazar derňewini çaltlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

2. Jadyly URL gyryjy - Hemmeler üçin ajaýyp gural:

Google URL Scraper ýaly, bu gural sahypaňyzyň gözleg motory reýtingini ýokarlandyrmaga kömek edýär. 60 günlük synag bilen gelýär we indiki iki aýyň dowamynda ýitirjek zadyňyz ýok. Bäsdeşleriňiziň sizi bäsleşigiň aňyrsyna iteklemegine we islenýän netijeleri derrew we takyk almak üçin Magic URL Scraper ulanmagyna ýol bermäň. PPV analitigi ýa-da marketology, SEO hünärmeni ýa-da webmaster bolsaňyz, gözleg motorlaryndan URL-leri el bilen göçürip bilersiňiz. Bu köp wagt talap edýär we Magic URL Scraper bilen bu prosesi çaltlaşdyryp bilersiňiz. Bu gural, SERPС • belli bir kRµСѓwRѕrds üçin gowy tertipli URL-leriň sanawlaryny çyzmaga mümkinçilik berýär. Sanawy iň oňat netijeleri berýän formatda aňsatlyk bilen eksport edip bilersiňiz.

Netije:

Google URL Scraper we Magic URL Scraper, ýerli Bing, Yahoo we Google gözleg netijelerini gyrmaga mümkinçilik berýär. Olaryň özboluşly aýratynlyklary bar we internet marketologlaryna we PPV hünärmenlerine gözleglerinde has içgin bolmaga kömek edýär. Mundan başga-da, bu gurallar ajaýyp ulanyjy tejribesini, maglumata çalt elýeterliligi hödürleýär, bellik bilen gelýär we mazmun kuratorlary üçin hem amatly. Bu iki güýçli hyzmaty ulanyp, islendik PPV kampaniýasyny alyp bilersiňiz we hili barada alada etmegiň zerurlygy ýok. Doly ýerine ýetirilenden soň, bu gurallaryň ikisi-de ajaýyp we ygtybarly netijeleri wada berýär we gözleg motoryňyzyň derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

send email